Sedem práv

Strata týchto práv blokuje čakry. Vymáhanie týchto práv je nutná časť liečenia čakry.

 

Muladhara: Právo byť tu

Aby sme našli spoľahlivosť v prvej čakre, musíme mať inštinktívne cítenie nášho práva existovať. Veľa ľudí má problém s týmto právom, nech sa zdá akokoľvek základné. Bez práva byť tu sa dá vymôcť len málo ostatných práv. Máme právo zaberať priestor? Máme právo založiť si svoju individualitu? Máme právo starať sa o seba? Právo byť tu tvorí základ nášho prežitia a bezpečia.

Dôsledkom tohto práva je právo mať/vlastniť, hlavne mať to, čo potrebujeme na svoje prežitie. Môžem pochopiť moje právo byť tu, ale stále môžem mať problém dovoliť sám sebe mať čas na seba, mať potešenie, mať peniaze, mať  majetok, mať lásku alebo mať pochvalu. Neschopnosť mať niečo je ako vlastniť knižnicu bez poličiek. Keď sa v systéme nenachádza miesto na uchovanie vecí  a chýba efektívny proces na ich dosiahnutie, nachádzame sa v trvalom stave deprimácie – a to aj keď je nám ponúknutá pomoc. Nechcené dieťa pochybuje o jeho práve byť tu, a môže mať ťažkosti so zaobstaraním nevyhnutností v neskoršom živote. Keď sme bez jedla, oblečenia, prístrešku, tepla, zdravotnej starostlivosti alebo zdravého životného prostredia, naše právo mať je obmedzené. Následne spochybňujeme toto právo častokrát v živote. Právo mať vystužuje schopnosť obsahovať, držať, nechať si a prejaviť sa – všetko aspekty zdravej prvej čakry.

Svadhištána: Právo cítiť

Kultúra ktorá pohŕda emocionálnym vyjadrovaním alebo pokladá citlivosť za slabosť narušuje naše základné právo cítiť. „Nemáš právo byť nahnevaný.“ „Ako môžeš takto vyjadrovať svoje city? Mal by si sa hanbiť!“ „Chlapci neplačú.“ Tieto druhy zákazov porušujú naše základné právo cítiť. Cítenie je cesta, ktorou získavame dôležité informácie o našom stave. Keď sa naše právo cítiť naruší, strácame kontakt so sebou samým, stávame sa meravými a necitlivými. Dôsledkom tohto práva je právo chcieť, keďže ak nie sme schopný cítiť, je veľmi ťažké vedieť čo chceme. Naše právo mať potešenie zo zdravej sexuality je intímne prepojené s naším právom cítiť.

Manipura: Právo konať

Kultúry s úzko definovanými vzorcami správania narúšajú právo konať cez strach z trestu a vynútenie slepej podriadenosti. Väčšina ľudí nasleduje stopy iných, obávajúc sa inovovať, obávajúc sa slobody. Keď je naše právo konať obmedzené, naša vôľa a spontánnosť je obmedzená tiež, a tak klesá naša vitalita. Toto neznamená, že tretia čakra profituje nezmyselnými či vrtošivými činmi. Potrebujeme slobodu, aby sme si mohli vyvinúť našu vnútornú autoritu. Dôsledkom tohto práva je právo byť slobodný.

Anahata: Právo milovať a byť milovaný

V rodine môže byť toto právo poškodené akoukoľvek nefunkčnosťou v schopnosti rodičov milovať a starať sa o svoje deti. Kultúrne sa poškodenie prejavuje v odsudzovačnom prístupe k mužom milujúcim mužov a ženám milujúcim ženy. Právo milovať je ďalej poškodzované rasovou neznášanlivosťou, kultúrnymi predsudkami, vojnou a všetkým čo núti nepriateľskosť medzi skupinami, ako aj slabou sebaúctou, zlomenou vôľou a neschopnosťou cítiť alebo komunikovať. Ako centrálna čakra v systéme siedmych, právo milovať je narúšané akonáhle hociktoré z ostatných práv je stratené, alebo porušené.

Višudha: Právo vyjadrovať (sa) a počuť pravdu

Toto právo sa stáva poškodeným, keď nám nie je dovolené vyjadrovať sa pravdivo v našej rodine. „So mnou sa takto nerozprávaj, chlapče!“ „ O takých veciach sa v našej rodine nediskutuje.“ Toto zahŕňa aj to, keď nie sme vypočutý keď sa vyjadrujeme, držanie rodinných tajomstiev, a to keď sa voči nám nevyjadrujú čestne. Keď nás naši rodičia, naša kultúra, alebo naša vláda klamú, je to zneužitie tohto práva. Naučiť sa jasnému dorozumievaniu je dôležité pre znovuzískanie tohto práva.

Adžna: Právo vidieť

 Toto právo je poškodené keď je nám povedané, že to čo vnímame nie je skutočné, keď sú pred nami niektoré veci úmyselne skrývané alebo popierané (napr. alkoholizmus rodičov), alebo keď je spektrum nášho obrazu zúžené. Keď deti vidia veci, ktoré sú nad ich možnosťami pochopenia, alebo keď sú často vystavené hnevlivým, alebo strašlivým scénam, deti si znižujú svoju vlastnú schopnosť vidieť. Toto môže zasiahnuť fyzický zrak a aj jemnejšie psychické vnímanie.

Sahasrara: Právo vedieť

Toto zahŕňa právo na presné informácie, právo na pravdu, právo na vedomosti a jednoducho právo vedieť, čo sa deje. Vzdelanie je pravdaže dôležitou časťou vedomostí. Rovnako dôležité sú duchovné práva jedinca – právo spojiť sa s duchovnom akýmkoľvek spôsobom, ktorý pokladáme za vhodný. Nanútenie duchovnej dogmy narúša osobné a duchovné práva našej siedmej čakry. Odopierať informácie a vzdelanie znamená koniec prirodzenej zvedavosti siedmej čakry.